Guia de la Comunicació
Govern de les Illes Balears

Guia de la Comunicació

Formulari d'alta

Localitat *
Secció guia *


Advertències de la Llei Orgànica de Protecció de Dades: les dades de caràcter personal, facultativa i voluntàriament aportades en aquest formulari, s’entén que compten de manera expressa —respectant lo establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal— amb el consentiment inequívoc de l’afectat per al seu posterior tractament i difusió sempre que sigui per al compliment de la finalitat manifestament indicada a l’esmentat formulari.

L’interessat té, en tot moment, la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició —en els termes establerts per la citada Llei Orgànica 15/1999— davant la Direcció General de Comunicació del Govern de les Illes Balears, situada al carrer Sant Pere, núm. 3, telèfon 971 17 65 66 i amb direcció electrònica comunicacio@caib.es


 
Català - Castellano